Common Danish Verbsall are in first person unless specified by an asterix *; all participles are joined with har unless specified otherwise.
Infinitive Present Tense Past Tense Participle English translation
at afgå *afgår *afgik *afgået to depart
at aflevere afleverer afleverede afleveret to submit
at ankomme ankommer ankom er ankommet to arrive
at arbejde arbejder arbejede arbejdet to work
at banke banker bankede banket to knock
at bede beder bad bedt to ask
at begynde begynder begyndte er begyndt to begin
at beskrive beskriver beskrev beskrevet to describe
at bestille bestiller bestilte bestilt to order
at besøge beøger besøgte besøgt to visit
at betale betaler betalte betalt to pay
at betyde *betyder *betød *betydet to mean
at blive bliver blev er blevet to become
at blomstre blomstrer blomstrede blomstret flourish
at blæse *blæser *blæste *blæst to blow
at bo bor boede boet to live
at bruge bruger brugte brugt to use
at brænde brænder brændte brændt to burn
at bygge bygger byggede bygget to build
at bære bærer bar børet to carry
at cykle cyklet cyklede cyklet to cycle
at danse danser dansede danset to dance
at diskutere diskuterer diskuterede diskuteret to discuss
at dreje drejer drejede drejet to turn
at drikke drikker drak drukket to drink
at drømme drîmmer drîmte drømt to dream
at dufte dufter duftede duftet to smell
at dø dør *døde er død to die
at eje ejer ejede ejet to own
at elske elsker elskede elsket to love
at falde falder faldt faldet to fall
at fejle fejler fjlede fejlet to fail, be wrong
at finde finder fandt fundet to find
at flytte flytter flyttede har/er flyttet to move
at flyve flyver fløj har/er fløjet to fly
at folde folder foldede foldet to fold
at foklare forklarer forklarede forklaret to explain
at forstå forstår forstod forstået to understand
at fortsætte fortsætter fortsatte forsat to continue
at fortælle fortæller fortalte fortalt to tell
at fryse fryser frøs frosset to be cold
at føde føder fødte har/er født to give birth
at føle føler følte følt to feel
at føre fører førte ført to lead
at få får fik fået to get
at gabe gaber gabte gabt to yawn
at gide gider gad gidet to be bothered to do something
at give giver gav givet to give
at glemme glemmer glemte glemt to forget
at grine griner grinede grinet to laugh
at græde græder græd grædt to cry
at gå går gik har/er gået to go
at gøre gør gjorde gjort to do/make
at hade hader hadede hadet to hate
at handle handler handlede handlet to shop/act
at have har havde haft to have
at hedde hedder hed heddet to be called
at hente henter hentede hentet to fetch
at hilse hilser hilste hilst to greet
at hjælpe hjælper hjalp hjulpet to help
at holde holder holdt holdt to hold
at huske husker huskede husket to remember
at hænge hænger (+acc) hængte hængt to hang
at høre hører h÷rte hørt to hear
at invitere inviterer inviterede initeret to invite
at kalde kalder kaldte kaldt to call
at kede (sig) keder (+pronoun) kedede (+pronoun) kedet (+pronoun) to be bored
at kaste (op) kaster (op) kastede (op) kastet (op) to throw (up)
at kende kender kendte kendt to know
at kigge kigger kiggede kigget to look
at klemme klemmer klemte klemt to squeeze
at komme kommer kom har/er kommet to come
at koste *koster *kostede kostet to cost
at kunne kan kunne kunnet to be able to
at kysse kysser kyssede kysset to kiss
at købe køber købte købt to buy
at lade lader lod ladt/ladet to allow
at lave laver lavede lavet to make
at le let lo let to laugh
at lege leger legede leget to play
at leje lejer lejede lejet to rent
at ligge ligger ligget to lie (no motion)
at love lover lovede lovet to promise
at lukke lukker lukkede lukket to shut
at lyne lyner lynede lynet to lightning
at lytte lytter lyttede lyttet to listen
at lægge lægger lagde lagt to lie (motion)
at lære lærer lærte lært to learn
at læse læser læste læst to read
at løbe løber løb har/er løbet to run
at løse løser løste løst to solve
at låne låner lånte lånt to borrow/lend
at mangle mangler manglede manglet to lack
at melde melder meldte meldt to report
at minde (om) minder mindede mindet to remind
at misforstå mistforstår misforstod misforstået to misunderstand
at more (sig) morer (+pronoun) morede (+pronoun) moret (+pronoun) to have fun
at møde møder mødte mødt to meet
at måtte måtte måttet must, may, might
at nikke nikker nikkede nikket to nod
at nå når nåede har/er nået to reach, catch
at oversætte oversætter oversatte oversat to translate
at pakke pakker pakkede pakket to pack
at passe passer passede passet to look after
at pleje plejer plejede plejet to be use to/ to nurse
at prøve prøver prøvede prøet to try
at putte putter puttede puttet to put
at regne regner regnede regnet to calculate
at regne *regner *regnede *regnet to rain
at rejse (sig) rejser (+pronoun) rejste (+pronoun) rejst (+pronoun) to travel
at rette retter rettede rettet to correct
at ringe ringer ringede ringet to call (on the phone)/ to ring
at rive river rev revet to tear
at rode roder rodede rodet to make a mess
at rydde op rydder op ryddede op ryddet op to tidy up
at ryge ryger røg røget to smoke
at række rækker rakte rakt to pass
at savne savner savnede savnet to miss
at score scorer scorede scoret to score
at se ser set to look, see
at servere serverer serverede serveret to serve
at sidde sidder sad siddet to sit
at sige siger sagde sagt to say
at ske *sker *skete * er sket to happen
at skifte skifter skiftede skiftet to change
at skinne skinner skinede skinnet to shine
at skulle skal skulle skullet shall, will
at skrive skriver skrev skrevet to write
at skylde skylder skyldte skyldt to owe
at skære skærer skar skåret to cut
at slukke slukker slukkede slukket to switch off
at smage smager smagte smagt to taste
at smile smiler smilede smilet to smile
at smøre smører smurte smurt to smear
at snakke snakker snakkede snakket to speak
at sne *sner *sneede *sneet to snow
at sortere sorterer sorterede sorteret to sort
at sove sover sov sovet to sleep
at spille spiller spillede spillet to play (something ie. an intstrument)
at spise spiser spiste spist to eat
at spørge spørger spurgte spurgt to ask
at stemme stemmer stemte stemt to vote
at stikke stikker stak stukket to stick
at stille stiller stillede stillet to lay upright
at storme stormer stormede stormet to storm out
at storme *stormer *stormede *stormet to storm (ie. weather)
at stoppe stopper stoppede soppet to stop
at stryge stryger strøg strøget to iron/ to delete
at studere studerer studerede studeret to study
at støvsuge støvsuger støvsugede støvsuget to vaccum
at stå (op) står (op) stod (op) har/er stået (op) to stand (up)/ to get up/ to wake up
at sukke sukker sukkede sukket to sigh
at svare svarer svarede svaret to answer
at svede sveder svedte svedt to sweat
at synes synes syntes syntes to think (opinion)
at synge synger sang sunget to sing
at sælge sælger solgte solgt to sell
at sætte (sig) sætter (+pronoun) satte (+pronoun) solgt (+pronoun) to set
at søge søger søgte søgt to seek/ to apply
at så sår såede sået to sew
at tabe taber tabte tabt to lose
at tage tager tog taget to take
at tale taler talte talt to speak
at tegne tegner tegnede tegnet to draw
at tjene tjener tjente tjent to serve/ to earn
at tordne *tordner *tordnede *tordnet to thunder
at træffe træffer traf truffet to meet
at tro tror troede troet to believe
at traænge til trænger til træbgte til trængt til to need
at tænde tænder tændte tændt to light up/ to switch on
at tænke tænker tænkte tænkt to think
at udfylde udfylder udfyldte udfyldt to fill in
at udvandre udvandrer udvandrede er udvandret to immigrate
at undervise underviser underviste undervist to teach
at vande vander vandede vandet to water
at vare *varer *varede *varet to endure
at varme varmer varmede varmet to warm
at vaske vasker vaskede vasket to wash
at veksle veksler vekslede vekslet to change
at vente venter ventede ventet to wait
at vide ved vidste vidst to know
at ville vil ville villet to want
at vinde vinder vandt vundet to win
at vinke vinker vinkede vinket to wave
at vise viser viste vist to show
at vække vækker vækkede vækket to wake up
at vælge vælger valgte valgt to choose
at være er var været to be
at vågne vågner vågnede er vågnet to wake up
at åbne åbner åbnede åbnet to openGo Back